NL | ENG | FR
Praktijk Hees-Stauthamer
 • Inzake uw dossier is de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst) vantoepassing. Dossiers dienen in het kader van deze wet vijftien jaar te worden bewaard.
 • Indien gewenst kan er schriftelijk vernietiging van het dossier worden aangevraagd.
 • Inzagerecht dossier en dossiertoegang is conform de WGBO geregeld.
 • Bij verhindering dienen afspraken minstens 2 werkdagen (48 uur) van tevoren worden afgezegd. Indien de afspraak niet tijdig wordt afgezegd, zal een no-show tarief in rekening worden gebracht. De kosten hiervan bedragen € 75,00.
 • Zowel psychotherapie als psychologische behandeling valt binnen het Basispakket van uw ziektekostenverzekering. Voor de precieze inhoud van deze voorwaarden kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
 • Deze behandeling zal, indien wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar, rechtstreeks worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar conform de factuureisen, waarbij de zorgverzekeraar diagnose-informatie eist.
 • Op het handelen van de hulpverlener inzake aanmelding, onderzoek, behandeling, verslaglegging, correspondentie en overleg met derden en het dossier- en informatiebeheer door de praktijk Maatschap Hees-Stauthamer zijn de regels van de beroepscode van de beroepsvereniging waaronder uw behandelaar valt, van toepassing.
 • Tevens is de klachtenprocedure van de beroepsvereniging waaronder uw behandelaar onder valt van toepassing indien de bespreking van een klacht met de behandelaar en/of hoofdbehandelaar niet naar tevredenheid is verlopen.
 • Tenzij u daar bezwaar tegen heeft, stuurt uw behandelaar na de intakefase bij de start van de behandeling een bericht aan de huisarts omtrent diagnose en voorgesteld behandelplan. Bij beëindiging van de behandeling wordt de huisarts opnieuw geïnformeerd.
 • Dit behandelplan dient regelmatig, doch in elk geval jaarlijks te worden geëvalueerd.
 • De behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij/zij kan dus alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, keuringsarts of Arbodienst. De behandelaar mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. De behandelaar heeft geen toestemming van u nodig wanneer hij/zij over uw behandeling overleg heeft met collega’s, in het kader van intervisie. Deze collega’s hebben eveneens een geheimhoudingsplicht.
 • Cliënt is geïnformeerd omtrent de procedure van de behandeling, te onderscheiden in drie fases, de intakefase, de behandelfase en de evaluatiefase/afronding.
 • Cliënt stemt wel / niet in met de uitwisseling van informatieverstrekking tussen Maatschap Hees-Stauthamer, uw huisarts/verwijzer/intercollegiaal overleg t.b.v. voortgang van de behandeling. Met de informatie zal vertrouwelijk worden omgegaan, conform de Wet op de Persoonsregistratie.
 • U bent geïnformeerd, ingevolgde de wet op de bescherming van de persoonsgegevens, dat bij de administratie van mijn clientgegevens de systeembeheerder Axians betrokken is.
 • Een afspraak dient u minimaal  2 werkdagen (48 uur) van te voren af te zeggen. Indien deze periode wordt overschreden wordt het no-show tarief van € 75,00 in rekening gebracht.
 • U bent geïnformeerd door middel van de website www.hees-stauthamer.nl omtrent de richtlijnen en de regels van het NIP.