NL | ENG | FR
Praktijk Hees-Stauthamer

Hieronder kunt U informatie vinden over regels en procedures in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).


Privacyverklaring 
De Maatschap Hees-Stauthamer hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Vandaar ook deze privacyverklaring.

Uw dossier
De wet verplicht psychiaters en klinisch psychologen om voor elke patiënt een dossier aan te leggen waarin de gegevens worden vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden resp. zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om deze dossiers 15 jaar te bewaren. 

Uw rechten
U hebt als patiënt recht op inzage of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (cq. uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe ingaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
Wij hebben als klinisch psycholoog en psychiater een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u praten. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken. 

Klachtenprocedure
Indien u een klacht heeft of ontevreden bent over de behandeling, is het van belang om dit altijd in eerste instantie te bespreken met de betreffende behandelaar.
Als u hier niet samen uitkomt, kijk dan op de website www.psynip.nl/klachtenregeling.