NL | ENG | FR
Maatschap Hees-Stauthamer

Hieronder kunt U informatie vinden over regels en procedures in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).


Privacyverklaring 
De Maatschap Hees-Stauthamer hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Vandaar ook deze privacyverklaring.

Uw dossier
De wet verplicht psychiaters en klinisch psychologen om voor elke patient een dossier aan te leggen waarin de gegevens worden vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden resp. zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om deze dossiers 15 jaar te bewaren. 

Uw rechten
U hebt als patiënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (cq uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe ingaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
Wij hebben als klinisch psycholoog en psychiater een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken.
In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken. 

Rechten van u en uw kinderen
Is een kind nog geen 12 jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn/haar rechten uit.
Is een kind tussen 12 en 16 jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf 16 jaar oefent een jongere zijn/haar rechten zelfstandig uit. 

Is een kind vanaf 12 jaar door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn/haar rechten uit te oefenen (of de gevolgen daarvan te overzien), dan oefenen de gezaghebbende ouders de rechten namens hem/haar uit.

Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn/haar rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de patiënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger niet beschikbaar, dan oefenen de ouders, broers of zussen resp een meerderjarig kind van de patiënt de rechten van deze cliënt uit.  
Voor meer informatie kunt u ons bereiken via de Contact pagina op onze website.

Klachtenprocedure
Indien u een klacht heeft of ontevreden bent over de behandeling, is het van belang om dit in eerste instantie te bespreken met de betreffende behandelaar.
Als u hier niet samen uitkomt, kunt u contact opnemen met de Klachtfuctionaris van de Maatschap:
Zie hiervoor de contact pagina.